شخصی سازی منوی Shift+Z

بازدید: 3249 بازدید

شخصی سازی منوی SHIFT+Z

در مطلب شخصی سازی منوی SHIFT+Z قصد داریم با چگونگی تغییر دادن و اختصاصی سازی این منو و تغییر پارامترهای آن آشنا شویم.تنظیمات این قسمت در فایل FSX.CFG و در بخش [CONTROLS] تحت عناوین [TextInfo.1] ، [TextInfo.2] و [TextInfo.3] برای حالت عادی و [SlewTextInfo.1] ، [SlewTextInfo.2] و [SlewTextInfo.3] برای حالت Slew قرار دارند.با هر بار فشردن کلیدهای ترکیبی SHIFT+Z به ترتیب اطلاعات بخش های ۱ ، ۲ و یا ۳ ظاهر خواهند شد.


مثال :

[TextInfo.2]

AverageFrameRate=۱,۱

FrameRate=1,2

در این مثال ، با دو بار فشار دادن کلیدهای ترکیبی SHIFT+Z ، اطلاعات مورد نظر ظاهر می شوند.جلوی هر پارامتر و بعد از علامت مساوی دو عدد به صورت X,X قرار گرفته اند که عدد اول نشانگر سطر و عدد دوم محل قرار گرفتن در سطر مورد نظر می باشد.در نمونه بالا ، مقدار ” میانگین تعداد فریم ها ” ( AverageFrameRate ) در خط اول و در اولین بخش و مقدار ” تعداد فریم ها ” ( FrameRate ) در خط اول و در دومین بخش _ بعد از AverageFrameRate _ به نمایش درخواهد آمد.


متغیر های قابل استفاده

Latitude LatitudeDec LatitudeHex Longitude LongitudeDec LongitudeHex Altitude AltitudeAgl Heading HeadingHex HeadingTrue Airspeed TrueAirspeed WindDirectionAndSpeed WindSpeed WindDirection FrameRate LockedFrameRate GForce FuelPercentage FuelRemainingGallons FuelRemainingPounds VerticalSpeed AngleOfAttack VideoDevice AverageFrameRate


مثال :

[TextInfo.3]

Latitude=1,1

Longitude=1,2

Altitude=1,3

Heading=1,4

AirSpeed=1,5

WindDirectionAndSpeed=1,6

FrameRate=2,1

LockedFrameRate=2,2

GForce=2,3

FuelPercentage=2,4

در این نمونه ، اطلاعات در دو سطر نمایش داده می شوند که سطر اول دارای ۶ و سطر دوم دارای ۴ متغیر است.شما برای اضافه کردن متغیر بعد از نوشتن پارامتر مورد نظر ، همانند دیگر متغیرها با گذاشتن عدد می توانید آن ها را به نمایش در آورید.برای مثال می توانید گزینه دلخواه خود را به سطر دوم و بخش پنجم ( ۲,۵ ) یا سطر سوم و بخش اول ( ۳,۱ ) اضافه کنید.

ادامه مطلب