مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2003

Jeppesen Cycle DVD 2003

magnet:?xt=urn:btih:BEB2FE1C8D2E10E22D892959A9D20190FD0DF2E4&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn


Full Worldwide : 137FN20891
Europe : 137BN20902
VFR Europe : 137FO20889
Central Europe : 137FN20882
South Africa : 137FG20888
Middle East and South Asia : 137FP20889
Middle East and South Asia Military Supp. : 137FC20886
Worldwide Military Supplement : 137FO20890
Atlantic Special Manual Transatlantic : 137FN20888

راهنمای نصب و کدهای دیگر در محتوای دانلود موجود می باشد

Navigraph AIRAC Cycle 2002

Navigraph AIRAC Cycle 2002

magnet:?xt=urn:btih:5BD3F9C83E5866EF1AF4DD3FCC11CBCBA0F37535&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202002%20(Cycles)