مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2006

Jeppesen Cycle DVD 2006

magnet:?xt=urn:btih:128A1BAC44AF5C4EE10D6C49C275A1136437A0EA&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202006%20Full%20World


Full Worldwide : 134IA32530
Europe : 134JC32567
VFR Europe : 134ID32531
Central Europe : 134IK32531
South Africa : 134IE32539
Middle East and South Asia : 134IB32528
Middle East and South Asia Military Supp. : 134IO32533
Worldwide Military Supplement : 134IC32529
Atlantic Special Manual Transatlantic : 134IB32529

Navigraph AIRAC Cycle 2004

Navigraph AIRAC Cycle 2004

magnet:?xt=urn:btih:A36975399624AC6B02E3979CB426BE81AEEEEE21&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202004%20(Cycles)